W Norconsult cenimy naszych klientów, kandydatów do pracy i partnerów, a także zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność. W tym miejscu chcielibyśmy wyjaśnić, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy informacje na temat naszych kandydatów na stanowiska i klientów oraz jak traktujemy kwestie dotyczące prywatności.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celach, które można obiektywnie powiedzieć, że odnoszą się do naszej działalności, a dane osobowe będą zawsze przetwarzane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi prywatności firmy Norconsult.

1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe w Norconsult?

Kiedy ubiegasz się o stanowisko w firmie Norconsult lub jesteś jej klientem, Norconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 29a, 31-357 Kraków, jest administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że Norconsult decyduje, do czego wykorzystywane są dane osobowe i jest odpowiedzialny za zapewnienie, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w dowolnym czasie.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy?

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, żadne dane o Tobie nie są przetwarzane, z wyjątkiem ograniczonego zakresu, poprzez użycie tzw. "Ciasteczek". Pliki cookie to pliki tekstowe służące do zapewnienia odwiedzającym witrynę najlepszego z możliwych doświadczeń i usług. Zgodnie z
uregulowaniami ustawy – Prawo telekomunikacyjne jesteśmy zobowiązani do poinformowania naszych użytkowników o takim użytkowaniu. Aby uzyskać dodatkowe informację - kliknij tutaj.

Norconsult zbiera tylko te informacje, które sami dostarczają nam kandydaci do pracy. Osoby ubiegające się o pracę rejestrują następujące informacje: CV, referencje, list motywacyjny, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności i adres pocztowy. Dane w tym zakresie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz inne przekazane przez kandydata do pracy dane osobowe (np. dane wizerunkowe), ale już na podstawie udzielonej zgody. Aby uzyskać dodatkowe informacje – kliknij tutaj.

Norconsult prowadzi system CRM, w którym rejestrujemy informacje o naszych klientach. Informacje te obejmują: nazwę firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, numer telefonu i stanowisko.

Dane kontrahentów, będących osobami fizycznymi przetwarzane są na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako dane niezbędne dla potrzeb realizacji umowy, celów podatkowych, bezpieczeństwa i organizacji pracy oraz BHP. Aby uzyskać dodatkowe informacje - kliknij tutaj.

4. Do czego używamy danych?

Norconsult zawsze zapewni, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem i odpowiedzialnie, i będą wykorzystywać takie informacje wyłącznie do wyraźnie określonych, zgodnych z prawem celów, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Informacje rejestrowane podczas ubiegania się o stanowisko w Norconsult są wykorzystywane do oceny kandydata na stanowiska reklamowane na naszej stronie internetowej oraz do komunikowania się z Tobą podczas procesu rekrutacji.

Informacje, które rejestrujemy na temat naszych klientów w naszym systemie CRM, służą lepszej obsłudze klienta i skutecznej obsłudze klienta.

5. Z kim dzielimy się informacjami?

Norconsult nie udostępnia, nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie ujawnia w żaden inny sposób danych osobowych stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

6. Jak możesz sprawdzić, zmienić lub usunąć informacje o Tobie?

Ważne jest, aby upewnić się, że informacje o Tobie są poprawne i aktualne. Jeśli chcesz sprawdzić dane osobowe, które posiada Norconsult lub zauważysz błędy w danych, które chcesz poprawić, skontaktuj się z nami bezpośrednio, abyśmy mogli podjąć odpowiednie kroki. Możesz również skontaktować się z nami, jeśli chcesz usunąć te informacje.

Nie możemy przechowywać danych osobowych dłużej niż to konieczne do spełnienia celu przetwarzania i zobowiązań prawnych, które nas dotyczą.

7. Bezpieczeństwo informacji

Norconsult ustalił przepisy i procedury dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieumyślnym lub bezprawnym zniszczeniem, niezamierzoną utratą lub zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

8. Inspektor Ochrony danych

Codzienna odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych spoczywa na Dyrektorze Zarządzającym. W tym celu Norconsult zatrudnia Inspektora Ochrony danych (IOD). IOD ma za zadanie zapewnić zgodność Norconsult z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

9. Zgoda, wybór prawa i miejsce prawne

Niniejsza deklaracja prywatności dotyczy wszystkich użytkowników naszej strony internetowej.

Możemy wymagać od użytkowników, aby zaakceptowali i przestrzegali deklaracji jako część współpracy z nami.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą deklaracją dotyczącą prywatności. Norconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie podlega prawu polskiemu. Zgadzasz się na wszelkie spory, które mogą wyniknąć, rozstrzygane przez sąd właściwy, każdorazowo indywidualnie ustalany, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami.

10. Informacje kontaktowe

Zapytania dotyczące zarejestrowanych informacji, ich poprawiania lub usuwania można składać elektronicznie na maila iod@norconsult.com lub pisemnie pod adres:

Norconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 29a
31-357 Kraków

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe Prezesa UODO to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa