Systemy zarządzania, certyfikaty i zobowiązania

Norconsult pracuje każdego dnia, aby zapewnić jakość we wszystkim, co wykonujemy, w sposób zrównoważony. Osiągamy to dzięki systemowi zarządzania, który jest dobrze udokumentowany i przestrzegany, zarówno na poziomie grupy, jak i każdej ze spółek zależnych.

man working on computer in office

Grupa Norconsult

System zarządzania Grupy - NORMS (Norconsult Management System) - zapewnia, że spółka zapobiega, wykrywa i unika korupcji i innych nieprawidłowości finansowych, jest zgodna z wymaganiami i oczekiwaniami zewnętrznymi wyrażonymi w kluczowych regulacjach zewnętrznych oraz odpowiednio zarządza ryzykiem. Norconsult stosuje się do Norweskiego Kodeksu Praktyk Ładu Korporacyjnego (NUES) w zakresie, w jakim jego zalecenia są uznane za istotne dla spółki będącej w całości własnością pracowników.

Polityka Grupy w zakresie ładu korporacyjnego jest częścią systemu zarządzania Grupy.

Grupa ustanowiła zasady dotyczące realizacji zadań, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, które są dostępne na stronach intranetowych Grupy.

Zarząd ponosi ogólną odpowiedzialność za zapewnienie, że system zarządzania jest skuteczny i dobrze funkcjonuje.

Każdy podmiot zależny jest odpowiedzialny za ustanowienie odpowiednich, skutecznych i solidnych praktyk opartych na wytycznych Grupy.  Obejmuje to zgodność z wytycznymi etycznymi Grupy oraz wymaganiami dotyczącymi prawidłowej sprawozdawczości finansowej.

Kilka spółek zależnych w Grupie posiada systemy zarządzania certyfikowane na zgodność z wymaganiami norm ISO, aby spełnić wymagania i oczekiwania na własnych rynkach.

Norconsult Polska Sp. z o.o.

Spółka w Polsce ustanowiła, wdrożyła i certyfikowała Zintegrowany System Zarządzania na zgodność z normą ISO 9001 dot. zarządzania jakością oraz z normą ISO 14001 dot. zarządzania środowiskiem. Wymagania ZSZ są wdrożone we wszystkich biurach na terenie Polski, które zobowiązane są do stosowania się do nich.

Zakresem certyfikacji objęte są: usługi projektowe w zakresie obiektów elektroenergetycznych, instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, ogrzewania i sanitarnych oraz obiektów przemysłowych i kubaturowych.

Jednostką certyfikującą, która przeprowadziła audyt zewnętrzny i cyklicznie będzie prowadziła audyty nadzoru jest TUV Nord Polska Sp. z o.o. Norconsult Polska posiada dwa rodzaje certyfikatów ze znakami dwóch jednostek akredytacyjnych: niemieckiej – DAAkS oraz polskiej – PCA.

Certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami ww. norm dostępne są tutaj:

  • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (PCA) - PL, EN, DE

  • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (DAAkS) - PL, EN, DE

Podstawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi Polityka ZSZ, zgodnie z którą oraz przy uwzględnieniu oczekiwań stron zainteresowanych, ryzyk i szans związanych z działalnością, Dyrektor Zarządzający określił cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

  • Edyta Czarnacka-Wacławik

    Pełnomocnik ds. ZSZ

  • Skontaktuj się z nami